Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Viglacera Tiên Sơn Tổ chức Hội nghị người lao đông năm 2018

 

Hội nghị đã nghe  báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty, Hội nghị cũng được nghe báo cáo việc thực hiện thoả ước lao động tập thể và việc thực hiện  chế độ chính sách liên quan đến người lao động năm 2017 của BCH Công đoàn Công ty, Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.
Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như sau: 
Các chỉ tiêu chủ yếu.
- Lợi nhuận trước thuế   :                      80 tỷ đồng 
- Doanh thu :    1.366 tỷ đồng
- Giá trị Sản xuất kinh doanh :              1.305 tỷ đồng 
- Sản lượng sản xuất :                           9.600.000 m2 
- Khấu hao cơ bản :                               68,0 tỷ đồng 
- Lao động bình quân :                          885 người . 
- Năng suất lao động :                           1,6 tỷ đồng/ ng .
- Thu nhập bình quân :                         11,3 tr.đồng / ng.                       
Ông Bùi Anh Dũng - TP Kế hoạch đầu tư, Thay mặt Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động sản xuất của Công ty năm 2017, phương án SXKD năm 2018, và mục tiêu SXKD đến năm 2020.
Ông Trương Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty đọc báo cáo của BCH Công đoàn Công ty về
việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và việc thực hiện các chế độ liên quan chế độ chính sách đối với người lao động
 

 
Bà Ngô Thị Thảo - Trưởng ban thanh tra Nhân Dân đọc báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.
Ông Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera - CTCP, phát biểu và chỉ đạo  tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Việt Anh Hưng PQĐ PX Cơ điện Nhà máy Viglacera Tiên Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lê Tuấn Hưng - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Viglacera Thái Bình phát biểu tại Hội nghị.
 
Ông Lương Quý Quỳnh - PGĐ Nhà máy Viglacera Mỹ Đức phát biểu tại Hội nghị.
Bà Trần Thị Minh Xuân - Phó Ban Kinh tế Nhà máy Viglacera Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Trọng Minh - Trưởng Ban TCHC Nhà  máy Viglacera Mỹ Đức phát biểu tại Hội nghị
Ông Huỳnh Ngọc Vũ - Tổ trưởng Tráng Men Nhà máy Viglacera Mỹ Đức phát biểu tại Hội nghị.
Ông Quách Hữu Thuận -  Bí Thư chi bộ, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến của lãnh đạo TCT và đưa ra một số định hướng phát triển của Công ty.
Ông Vũ Quốc Tuấn - Phó phòng KHĐT thay mặt Ban thư ký đọc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội Nghị người lao động với 100% ý kiến tán thành. làm cơ sở để CBCNV toàn công ty phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch SXKD năm 2018.