Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
 • Danh mục
 • Kích thước
 • Chủng loại
 • Bề mặt
 • Bộ sưu tập
 • Chất liệu
 • Dòng sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

     Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty : Công ty Cổ phần Viglaccera Tiên Sơn

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn,huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 02223.839.395              Fax : 02223.838.917

Ông Trương Ngọc Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 42 cổ đông đại diện cho       48.107.673 cổ phần tới dự  đạt 96,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

 • Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn           - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội;
 2. Ông Quách Hữu Thuận           - Ủy viên HĐQT;
 3. Ông Đinh Quang Huy          - Ủy viên HĐQT.
 • Ban thư ký gồm:
 1. Ông Vũ Quốc Tuấn           - Trưởng phòng KHĐT
 2. Bà Đàm Thị Hảo           - Phó phòng TCHC
 • Ban kiểm phiếu gồm :
 1. Ông Vũ Xuân Tùng           - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
 2. Bà Đỗ Thị Phương Anh           - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên;
 3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên.

Ông Quách Hữu Thuận - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGĐ TCT Viglacera - CTCP, chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội một số nội dung.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Ông Phùng Việt Quang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2021 và công tác tiêu thụ năm 2022.

Một số thảo luận Đại Hội:

 • Ông Đinh Quang Huy - thành viên HĐQT:
 • Đồng ý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 • Năm 2021 trải qua thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid -19 tuy nhiên dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo, cùng sự chỉ đạo của Tổng công ty; Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch được giao.
 • Đồng ý với trình bày báo cáo của Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, tin tưởng vào số liệu báo cáo, tin tưởng Công ty Kinh doanh tiêu thụ hiệu quả các sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Cùng đó đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera có tinh thần sẵn sàng đón nhận sản phẩm tấm lớn.
 • Cổ đông Bà Nguyễn Thị Yến:
 • Đồng ý với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tin tưởng vào kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty;
 • Đồng ý với phương án chia cổ tức 8% năm 2022 của Công ty.
 • Cổ đông Ông Nguyễn Minh Tuấn:
 • Đồng ý với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch năm 2022;
 • Nhất trí 100% với các nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 • Đề nghị Công ty đầu tư sản phẩm tấm lớn, quyết đi đầu trong khoa học công nghệ, thận trọng trong sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu, khẳng định vị thế thương hiệu Viglacera Tiên Sơn.

Một số hình ảnh cổ đông phát biểu.

----

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn -  Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2022 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thành công tốt đẹp là định hướng để HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể CBCNV cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Download Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2022.