Mang lại giá trị bền vững
Tìm theo......
  • Danh mục
  • Kích thước
  • Chủng loại
  • Bề mặt
  • Bộ sưu tập
  • Chất liệu
  • Dòng sản phẩm

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2020 tại Showroom Eurotile Center - M4, M5 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

%TH/KH

1/ Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

80.000

88.426

110

2/ Khấu hao TSCĐ

Triệu đồng

67.395

73.914

110

3/ Nợ phải thu

Triệu đồng

42.882

55.187

129

4/ TNBQ người LĐ

Tr.đ/người/th

12,5

13,0

104

Tỷ lệ biểu quyết:     100% đồng ý;     0% không đồng ý;     0% không có ý kiến

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT

Chỉ tiêu

 Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận 2019 chuyển sang  (hoàn lại theo yêu cầu của thanh tra thuế theo nghị định 20/2017/NĐ-CP)

    - 3.997.022.478

2

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019

    72.162.090.485

3

Cộng

  68.165.068.007

4

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5.4%)

      3.874.210.471

5

Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)

    21.648.627.146

6

Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN) (88.4 tỷ -80 tỷ) x 81.6%x50%

      3.438.230.390

7

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019

         204.000.000

8

Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%)

    39.000.000.000

9

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại

                           0

Tỷ lệ biểu quyết:     100% đồng ý;     0% không đồng ý;     0% không có ý kiến

Một số hình ảnh của Đại hội cổ đông.

Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT- thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

Ông Quách Hữu Thuận trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020.

Nguyễn Thị Hồng Thắm trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2019 và công tác tiêu thụ năm 2020.

Các cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Ông Đinh Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị phát biểu tại Đại Hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công tốt đẹp mở ra một năm mới với nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới.

Download tài liệu ở đây:

Bao cao HDQT nam 2019 va ke hoach 2020 tai DHDCD thuong nien 2020

Bien ban DHDCD thuong nien 2020

Nghi quyet DHDCD thuong nien 2020