Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 22/04/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 


Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

1/ Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

70.500

71.708

2/ Khấu hao TSCĐ

Triệu đồng

56.424

54.111

3/ Nợ phải thu

Triệu đồng

34.000

39.100

4/ TNBQ người LĐ

Tr.đ/người/th

10.8

10.2

Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí: 12.272.427cp, đạt tỷ lệ: 100%

-         Số cổ phần không nhất trí: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%

-         Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2017 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

 Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí: 12.272.427cp, đạt tỷ lệ: 100%

-         Số cổ phần không nhất trí: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%

-         Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016

57,353,638,539

2

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)

2,867,681,000

3

Trích quỹ đầu tư phát triển

5,820,124,190

4

Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN – theo ý kiến của Cổ đông chi phối là 70,5 tỷ, thực hiện là 71,708 tỷ. Số thưởng = (71.708 tỷ - 70.500 tỷ)x80%x50%)

483,221,000

5

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2016) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016

204,000,000

6

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 còn lại

47,978,612,349

7

Lợi nhuận 2015 để lại

12,021,387,651

8

Chi trả cổ tức cho cổ đông : 40% vốn điều lệ

60,000,000,000

9

Lợi nhuận để lại năm sau

0

Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí: 12.272.427cp, đạt tỷ lệ: 100%

-         Số cổ phần không nhất trí: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%

-         Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%

Một số hình ảnh của Đại hội cổ đông.Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty- thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.Ông Quách Hữu Thuận - UVHĐQT Công ty , Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.Ông Nguyễn Minh Tuấn - chủ tịch HĐQT phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thư ký HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2016.Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

Các cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trả lời các câu hỏi của các cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp mở ra một năm mới với nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới.

Bài viết khác: