Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ngày 30/3/2011 tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2011.

tham gia Đại hội có các cổ đông đại diện cho 8.447.487 cổ phiểu tương ứng 85,33% cổ phiếu có quyền biểu quyết và các Đại biểu , khách mời.

Đại hội đã thông qua 1 số chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010: 21,2 tỷ đồng

- Mức chia cổ tức năm 2010: 14%

các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 36 tỷ đồng bằng 170% năm 2010.

- Mức chia cổ tức 2011: không thấp hơn 20%.

dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu.

Ông Nguyễn Thế Vinh Uỷ viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động SXKD năm 2010 và KH SXKD năm 2011

Ông Ngô Trọng Toán - Uỷ viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2010 và định hướng SXKD năm 2011

Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban kiểm soát báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty năm 2010

Cổ đông phát biểu ý kiến

hình ảnh Các cổ đông tham gia đại hội.

Bài viết khác: