Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Ngày 25/03/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. 

Về dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo TCT Viglacera - CTCP và  54  cổ đông sở hữu 13.019.354 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86.80% trên tổng số  cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Một số thông tin chính của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

1/ Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

46.000

48.014

2/ Khấu hao TSCĐ

Triệu đồng

41.900

41,159

3/ Nợ phải thu

Triệu đồng

35.000

38.715

4/ TNBQ người LĐ

Tr.đ/người/th

7.8

7.8

Phần biểu quyết:

-         cổ phần nhất trí: 13.011.455 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%

-         Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%

-         Số cổ phần không có ý kiến: 7.899 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%


Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

 Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí: 13.012.754 cp, đạt tỷ lệ: 99,95%

-         Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%

-         Số cổ phần không có ý kiến: 6.600 cp, đạt tỷ lệ: 0,05%


Download Tài liệu chi tiết ĐHĐCĐ năm 2016


Một số hình ảnh của Đại hội cổ đông năm 2016
Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty- thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.Ông Quách Hữu Thuận - UVHĐQT Công ty , Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.Ông Nguyễn Minh Tuấn - chủ tịch HĐQT phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.


Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thư ký HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2015.


Các cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội.Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trả lời các câu hỏi của các cổ đông.


Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thành công tốt đẹp mở ra một năm mới với nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới.

 

 


Bài viết khác: