Viglacera Tiên Sơn thông báo tăng vốn điều lệ

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mã chứng khoán: VIT
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241.3.839.390
- Fax: 0241.3.838.917
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ và cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 606/VIT-TCKT ngày 27/07/2015 của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn và  Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 số 75/2009/GCNCP - VSD-2 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 28/08/2015. Cụ thể:
- Tổng số cổ phiếu của Công ty kể từ ngày 28/08/2015: 15.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty kể từ ngày 28/08/2015: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành  của Công ty kể từ ngày 28/08/2015: 14.999.664 cổ phiếu

Download thông tin và gấy chứng nhận

Bài viết khác: