Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Ngày 22/3/2012, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại trụ sở công ty – Khu công nghiệp Tiên Sơn. Tham dự đại hội có Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Viglacera, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt Công ty, và các cổ đông đại diện cho 8.569.323 cổ phiểu. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban điều hành công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát 2011; Báo cáo của HĐQT năm 2011 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Đại hội cũng nghe ý kiến thảo luận của các cán bộ chủ chốt và của đại diện các cổ đông về các biện pháp triển khai sản xuất kinh doanh năm 2012. Đại hội tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo kiểm toán năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát, trả thù lao HĐQT, BKS, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Đại hội kết thúc trong không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng vào sự thành công của công ty trong năm 2012. Một số chỉ tiêu chính được Đại hội thông qua:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 3.07 ( tỷ đồng)

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

-         Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng. 

-         Chỉ tiêu KHTSCĐ: 36 tỷ đồng.

-         Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 5,7 triệu đồng/người/tháng.

-         Chỉ tiêu nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2012: 40 tỷ đồng.

Phần biểu quyết:

-         Số cổ phần nhất trí: 8.569.323 cp, đạt tỷ lệ: 100%

-         Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%

-         Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu.

 

Ông Nguyễn Thế Vinh Uỷ viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và KH SXKD năm 2012

 


 

Ông Ngô Trọng Toán - Uỷ viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2011 và định hướng SXKD năm 2012

 

Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban kiểm soát báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty năm 2011

 

 

Cổ đông phát biểu ý kiến

 

 

 

Ông Đinh Quang Huy – Đại diện cổ đông phát biểu ý kiến.

 


 

 

 

Bài viết khác: