NQ HĐQT , ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT HĐQT, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

            - NGHỊ QUYẾT HĐQT

Nghị quyết thông qua KQSXKD Quý 2 năm 2016 và kế hoạch quý 3 năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013

NQ HĐQT thông qua KQ Quý 2 và kế hoạch Q3 năm 2012

Thông báo về việc " Thay đổi cán bộ"

Quyết định của HĐQT về việc  " Thay đổi Cán bộ"

Nghị quyết HĐQT thông qua việc " Thay đổi Giám đốc điều hành"

Nghị quyết HĐQT thông qua KQSX Kinh doanh Quý I và kế hoạch Quý II năm 2012- VIT

NQ HĐQT thông qua kq quy 4-2011 và KH quy 1-2012

VIT - Nghị quyết thông qua KQSXKD quý 3 năm 2011
Nghị Quyết HĐQT " Phiên họp bất thường Ngày 14/10/2011

VIT nghị quyết thông qua KQSXKD Quý 2 nam 2011

Báo cáo tài chính quý I nam 2011

Nghị quyết thông qua KQSXKD quý I nam 2011

Nghị Quyết Quý IV nam 2010

Nghị quyết thông qua KQSXKD Quý 3 nam 2010

Báo cáo của HÐQT năm 2009

Báo cáo KQHÐKD 2009 và KH 2010 của Ban Giám đốc

Chuong trình đại hội cổ đông 2009

Dự thảo nghị quyết HÐQT 2010

Uỷ quyền ÐHCÐ 2010


          -  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22 tháng 3 năm 2012

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2012
Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên 2012


Thông báo " Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
"


Nghị quyết ÐHCÐ năm 2011-Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn


Chương Trình Ðại hội Đồng Cổ đông Năm 2011


Dự Thảo Nghị Quyết HÐCÐ năm 2011 -VIT


Báo cáo SXKD năm 2010 và Kế hoặch năm 2011 của BGÐ gửi Cổ đông


Phiếu Biểu Quyết


Giấy xác nhận họp Ðại hội đồng cổ đông năm 2011


Giấy Mời họp ÐHÐCÐ năm 2011


Nghị quyết Ðại hội cổ đông 19/3/2010 VIT

Bài viết khác: