BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Bao cao tai chinh Ban lien 2017

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Năm 2016

Thong qua KQSXKD quy 4.16 va KH quy 1.17.pdf
BCTC nam 2016 & Giai trinh lợi nhuận năm 2016

BCTC quý 4 năm 2016

BCTC Quý 3 năm 2016 và giải trình +Nghị quyết thông qua KQSXKD Q 3/2016 và KHQ 4 /2016

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 và giải trình lợi nhuận

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải trình kết quả SXKD

NĂM 2015

BCTC nam 2015 và giai trinh ket quả

NĂM 2012

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

Báo cáo tài chính Quý III

Giải trình kết quả kinh doanh Quý III

VIT Báo cáo Bán Niên đã được soát xét.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2011 sau kiểm toán

Giải trình KQSX Kinh doanh Quý I năm 2012

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2012 - VIT

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2011, quý I/2012 và giải trình lợi nhuận năm 2011 - VIT


NĂM 2011

Báo cáo Tài chính viglacera Tiên Sơn 2011

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011

NĂM 2010

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo tài chính Quý III năm 2010

Báo cáo Tài chinh Quý II năm 2010

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2010
NĂM 2009

Báo cáo kiểm toán năm 2009 đã được kiểm toán

Báo cáo thường niên năm 2009

Bài viết khác: